Nova publicació!

En aquest manual es recullen alguns dels resultats de la recerca col·laborativa duta a terme al si del projecte interuniversitari BLEARN AUTONOMY. Aquest projecte ha fet un seguiment d’estratègies pedagògiques d’aprenentatge híbrid i/o b-learning per fomentar l’autonomia en un context de canvis profunds provocats per la darrera pandèmia.

El marc teòric, integrat per corrents constructivistes i connectivistes de l’aprenentatge, palesa el canvi del paper tant de les estudiantes com de les docents, i com un seguit d’estratègies pedagògiques prioritzen l’autoregulació a través d’una retroalimentació (o feedback) millorada en contextos digitals.

Al manual presentem com hem dut a terme el projecte a les diferents universitats i descrivim els qüestionaris, els grups de discussió i les entrevistes aplicats. Hem concebut aquests procediments de tal manera que copsessin el perfil metacognitiu de les alumnes, moltes de les quals havien seguit rúbriques precises d’avaluació, i totes les quals havien rebut de diverses maneres un seguit de comentaris qualitatius de retroalimentació (feedback) del professorat. A través de l’anàlisi detallada de les dades, que combina una metodologia qualitativa i quantitativa, es recullen evidències que l’enviament del feedback docent, afavorit per les eines digitals, augmenta la capacitat d’autoregulació de les estudiants. 

Entre les diverses eines educatives utilitzades destaca el portafoli reflexiu digital, que permet recollir de manera longitudinal mostres del desenvolupament de l’autonomia de les estudiantes. Alhora, ajuda a planificar la docència universitària i a donar un feedback de qualitat. A més, incloem una anàlisi dels informes de retroalimentació que les docents van compartir entre si en el context del projecte, en els quals s’identifiquen no només diversos tipus de retroalimentació en funció de les diferents activitats que les estudiantes duen a terme sinó també informació sobre el seu progrés.

El manual conclou amb una sèrie de recomanacions, dirigides a les docents, a fi de suggerir alguns canvis en la metodologia i disseny pedagògic per ampliar la consciència metacognitiva de les estudiantes d’educació superior, propiciar una autorreflexió més gran i desenvolupar la seva capacitat autocrítica, compromís individual i autoorganització.

Llegeix el manual complet:

Cea Álvarez, A. M., Dono López, P., Lerma Sanchis, M. D., Mogas Recalde, J., Pazos-Justo, C., Rambla, X., & Cánovas Méndez, M. (2023). Potenciar l’autonomia mitjançant la retroalimentació: propostes per a l’aprenentatge híbrid a l’educació superior. RiUVic, Repositori Institucional de la Universitat de Vic. http://hdl.handle.net/10854/7291

Aquest manual és una traducció de l’original en castellà:

Cea Álvarez, A. M., Dono López, P., Lerma Sanchis, M. D., Mogas Recalde, J., Pazos-Justo, C., & Rambla, X. (2023). Potenciar la autonomía mediante la retroalimentación: propuestas para el aprendizaje híbrido en la educación superior. Edições Húmus. https://doi.org/10.21814/1822.82097

Cover photo: Ana Cea